Home > Parallel Programming > Assignment 2 (CS427)

Assignment 2 (CS427)

1. การทำให้โปรแกรมมีลักษณะการทำงานแบบ Parallelism มากที่สุด จะต้องทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโปรแกรม ในส่วนต่างๆว่ามีส่วนใดที่สามารถทำงานพร้อมกันได้โดยดูจากกราฟ

จากโปรแกรมตัวอย่างเมื่อเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบกราฟจะได้กราฟลักษณะข้างต้น ซึ่งหมายความว่าลูปที่ 2 และ 3 ที่เป็นส่วนที่คำนวนค่าของ c และ d สามารถทำงานพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้คำสั่ง #pragma omp sections ในส่วนนี้ และภายในลูปแต่ละลูปก็มีไม่ความสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละการวนรอบสังเกตุได้จากการอ้างอิงถึง index เดียวกันในแต่ละการวนรอบเท่านั้น ดังนั้นทุกลูปสามารถใช้คำสั่ง #pragma omp for เพื่อให้เกิดการทำงานแบบขนานขึ้นในแต่ละลูป

โดยสามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้ดังดังนี้

#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 50

int main (int argc, char *argv[])
{
   int i, nthreads, tid;
   float a[N], b[N], c[N], d[N];
   float pa[N], pb[N], pc[N], pd[N];

   /* Sequential Program */
   for (i=0; i<N; i++) {
     a[i] = i * 1.5;
     b[i] = i + 22.35;
     c[i] = d[i] = 0.0;
   }

   for (i=0; i<N; i++){
     c[i] = a[i] + b[i];
   }
   for (i=0; i<N; i++){
     d[i] = a[i] * b[i];
   }

   /* Parallel Program with OpenMP */
   #pragma omp parallel for
   for (i=0; i<N; i++) {
     pa[i] = i * 1.5;
     pb[i] = i + 22.35;
     pc[i] = pd[i] = 0.0;
   }

   #pragma omp parallel sections
   {
     #pragma omp section
     #pragma omp parallel for
     for (i=0; i<N; i++){
        pc[i] = pa[i] + pb[i];
     }

     #pragma omp section
     #pragma omp parallel for
     for (i=0; i<N; i++){
        pd[i] = pa[i] * pb[i];
     }
   }

   /* check answers */
   for(i=0;i<N;i++){
     if(c[i]!=pc[i] || d[i]!=pd[i]){
        printf("Compute Error\n");
        break;
     }
   }
   if(i==N) printf("Corrected Answer\n");

   return 0;
}

โปรแกรมดังกล่าวจะทำงานทั้งหมดสองครั้งคือ คำนวนเชิงลำดับ (Sequential) และคำนวนแบบขนาน (Parallel) ด้วยการใช้ OpenMP หลังจากนั้นจะนำคำตอบมาตรวจสอบว่าการคำนวนแบบขนานให้ผลลัพท์เช่นเดียวกับการทำงานเชิงลำดับหรือไม่ ซึ่งหากคำนวนได้ถูกต้องจะปรากฎผลลัพท์ขึ้นมาเป็น Corrected Answer และจะปรากฎผลลัพท์ว่า Compute Error หากทำงานผิดพลาด ในที่นี้จะทำการคอมไพล์ด้วยโปรแกรม gcc เวอร์ชัน 4 ด้วยคำสั่ง

$gcc-4 –fopenmp program1.c –o program1

และเมื่อนำโปรแกรมไปรันทดสอบ ผลลัพท์ที่ได้คือ Corrected Answer หรือโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง ถึงแม้โปรแกรมนี้จะมีความเป็น Parallelism สูง แต่ในการทำงานจริงจะทำงานได้ช้า เนื่องจากโปรแกรมจะเสียเวลาในการสร้างเทรดขึ้นมาจำนวนมาก ซึ่งไม่คุ้มกับการคำนวนข้อมูลที่มีจำนวนน้อย ในการทำงานจริงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะกำหนดให้มีการทำงานแบบขนานเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อลด overhead ในการสร้างเทรด


2. ในข้อนี้จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมเชิงลำดับให้เป็นโปรแกรมแบบขนานที่ทำงานได้บนจีพียู ซึ่งจะเขียนโปรแกรมที่คำนวนบนซีพียูและจีพียูจากนั้นจะนำคำตอบที่ได้มาตรวจสอบว่าได้ค่าที่เหมือนกัน ซึ่งการคำนวนค่าของ Floating-point บนซีพียูและจีพียูนั้นให้ค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นเทียบค่าของ Floating-point ที่คำนวนได้ด้วยฟังก์ชัน floatIsEqual ในโปรแกรม

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define DELTA 0.001

int floatIsEqual(float a, float b){
   if( (b<a+DELTA) && (b>a-DELTA) ) return 1;
   else  return 0;
}

__global__ void GPUfunction(float *A, float *B, float *C){
   int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

   if(i<1024)       C[i] = A[i] + B[i];
   else if(i<2048) C[i] = A[i] * B[i];
   else if(i<3072) C[i] = A[i] - B[i];
   else if(i<4096) C[i] = A[i] / B[i];
}

void CPUfunction(float *A, float *B, float *C){
   int i;

   for(i=0; i<1024; i++)              C[i] = A[i] + B[i];
   for(i=1024; i<2048; i++)         C[i] = A[i] * B[i];
   for(i=2048; i<3072; i++)         C[i] = A[i] - B[i];
   for(i=3072; i<4096; i++)         C[i] = A[i] / B[i];
}

int main(){
   int i;
   float A[4096], B[4096], C[4096];
   float *hA, *hB, *hC;
   float *dA, *dB, *dC;
   int size = 4096 * sizeof(float);

   hA = (float*)malloc(size);
   hB = (float*)malloc(size);
   hC = (float*)malloc(size);

   cudaMalloc((void**)&dA, size);
   cudaMalloc((void**)&dB, size);
   cudaMalloc((void**)&dC, size);

   /* initialize */
   srand(time(0));
   for(i=0;i<4096;i++){
     A[i] = hA[i] = rand() % 40;
     // make sure that B is not zero
     B[i] = hB[i] = rand() % 39 + 1;
   }

   /* GPU code */
   cudaMemcpy(dA, hA, size, cudaMemcpyHostToDevice);
   cudaMemcpy(dB, hB, size, cudaMemcpyHostToDevice);
   GPUfunction<<<8, 512>>>(dA, dB, dC);
   cudaMemcpy(hC, dC, size, cudaMemcpyDeviceToHost);

   /* CPU code */
   CPUfunction(A, B, C);

   /* check answers from CPU and GPU are same */
   for(i=0;i<4096;i++){
     if(!floatIsEqual(C[i], hC[i])){
        printf("Compute Error\n");
        break;
     }
   }
   if(i==4096) printf("Corrected Answer\n");

   free(hA);
   free(hB);
   free(hC);

   cudaFree(dA);
   cudaFree(dB);
   cudaFree(dC);

   return 0;
}

ทำการคอมไพล์โปรแกรมด้วยคำสั่ง

$nvcc  program2.cu –o program2

ได้ผลลัพท์ออกมาเป็น Corrected Answer ซึ่งหมายถึงโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง การคำนวนแบบขนานจากจีพียูให้ผลลัพท์ตรงตามการคำนวนจากซีพียู


3. โปรแกรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการใช้ Shared Memory และ Parallel Reduction ในการรวมข้อมูลหลังจากนั้นจึงทำการคำนวน โค้ดของโปรแกรมเหมือนกับข้อ 2 ยกเว้นในส่วนของฟังก์ชัน GPUfunction และ CPUfunction ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงดังนี้

GPUfunction :

__global__ void GPUfunction(float *A, float *B, float *C){
   int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
   __shared__ float ssuma[512];
   float sum;
   int s, tid = threadIdx.x;

   /* copy global mem to shared mem synchonously */
   ssuma[tid] = A[i];
   __syncthreads();

   /* parallel reduction */
   for(s=256; s>0; s/=2){
     if(tid<s)  ssuma[tid] = ssuma[tid] + ssuma[tid+s];
     __syncthreads();
   }
   sum = ssuma[0];

   if(i<1024)        C[i] = sum + B[i];
   else if(i<2048) C[i] = sum * B[i];
   else if(i<3072) C[i] = sum - B[i];
   else if(i<4096) C[i] = sum / B[i];
}

CPUfunction :

void CPUfunction(float *A, float *B, float *C){
   int i;
   float SUMA[8];

   /* initialize SUMA */
   for(i=0;i<8;i++)           SUMA[i] = 0.0;
   for(i=0;i<4096;i++)     SUMA[i/512] += A[i];

   for(i=0; i<1024; i++)
     C[i] = SUMA[i/512] + B[i];
   for(i=1024; i<2048; i++)
     C[i] = SUMA[i/512] * B[i];
   for(i=2048; i<3072; i++)
     C[i] = SUMA[i/512] - B[i];
   for(i=3072; i<4096; i++)
     C[i] = SUMA[i/512] / B[i];

}

ทำการคอมไพล์โปรแกรมด้วย nvcc โดยใช้คำสั่ง

$nvcc  program3.cu –o program3

ซึ่งเมื่อรันโปรแกรมแล้วให้ผลลัพท์ถูกต้อง และแสดงข้อความว่า Corrected Answer เช่นเดียวกันในข้อ 2

ดาวน์โหลดโปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมได้ที่ด้านล่าง
program 1
program 2
program 3

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: