Archive

Author Archive

การใช้งาน MPI บน Microsoft Visual Studio 2008

March 13, 2010 Leave a comment

วิธีนี้ใช้ได้กับโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 เพื่อเอาไว้ทดสอบการเขียนโปรแกรม MPI บนวินโดวส์

1. ก่อนอื่นทำการดาวน์โหลด HPC Pack 2008 SDK จากลิงค์ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=12887DA1-9410-4A59-B903-693116BFD30E&displaylang=en และติดตั้งโปรแกรม

2. เปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 สร้างโปรเจคใหม่ โดยเลือกที่ Visual C++ >> Win32 และเลือกรูปแบบโปรเจคเป็น Win32 Console Application ใส่ชื่อของโปรเจคที่ต้องการที่ช่อง Name ด้านล่าง3. เมื่อเลือกที่ Win32 Console Application แล้วกด OK จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขี้น ให้กดปุ่ม Next > และเลือกเช็ค Precompiled header ออก แล้วจึงกด Finish4. หลังจากสร้างโปรเจคเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่โปรเจคและเลือกที่ Properties  เลือกเมนูในส่วนของ Configuration Properties >> C/C++ >> General และเพิ่มพาธของที่อยู่เฮดเดอร์ไฟล์ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 SDK\Include ในช่อง Additional Include Directories5. เลือกเมนู Configuration Properties >> Linker >> General และใส่พาธของที่อยู่ไลบรารี ซึ่งปกติจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 SDK\Lib\i386 ในช่อง Additional Library Directories6. เลือกเมนู Configuration Properties >> Linker >> Input  และพิมพ์ msmpi.lib ในช่อง Additional Dependencies7. เลือกเมนู Configuration Properties >> Linker > System และในช่อง SubSystem ให้เลือกเป็น Console(/SUBSYSTEM:CONSOLE)8. ทดสอบโปรแกรมโดยพิมพ์โค้ดดังต่อไปนี้

#include <stdio.h>
#include <mpi.h> 

int main(int argc, char* argv[])
{
	int rank, size;

	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

	if(rank==0){
		printf("Hello Kitty form root\n");
	}
	else{
		printf("Hello Kitty from rank %d\n", rank);
	}

	MPI_Finalize();

	return 0;
}

9. Build โปรแกรมด้วย Build >> Build Solution แล้วรันโปรแกรมด้วยการออกคำสั่ง mpiexec -n 10 programname.exe (อยู่ในโฟลเดอร์ Debug หลังจาก build เสร็จ) จะได้ผลลัพท์ดังนี้

ข้อควรระวัง : ทุกครั้งที่ใช้ฟังก์ชัน printf() ต้องเพิ่มคำสั่ง fflush (stdout); ตามไปด้วยเสมอ (เป็นบัคที่มาจากการ Implement MPI ของ Microsoft)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

http://blogs.msdn.com/risman/archive/2009/01/04/ms-mpi-with-visual-studio-2008.aspx

http://www.cs.utah.edu/~delisi/vsmpi/

http://www.oerc.ox.ac.uk/resources/wcc/support/documentation/sub-documentation/mpi

Assignment 4 (CS427) – Use hpccluster and MPI programming

February 9, 2010 Leave a comment

ขั้นตอนการติดต่อเครื่อง hpccluster และคำสั่งพื้นฐาน

1. เมื่อเริ่มต้นติดต่อไปยังเครื่อง hpccluster.cs.tu.ac.th เป็นครั้งแรก ระบบจะถามถึง passphrase ที่ต้องการใช้ และตำแหน่งที่เก็บ passphrase เพื่อใช้ในการเข้ารหัส private key

2. ใช้คำสั่ง $ ssh-agent /bin/sh เพื่อให้สามารถสั่งงาน compute-node โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกรอก passphrase เข้าไปใหม่ และใช้คำสั่ง $ ssh-add เพื่อให้ private-key ถูกโหลดขึ้นไปยังหน่วยความจำ เมื่อเรียกโปรแกรมนี้ โปรแกรมจะถามถึง passphrase เพื่อใช้ในการถอดรหัส ให้กรอก passphrase ตามที่ได้ตั้งไว้

3. ใช้คำสั่ง $ cluster-fork uptime เพื่อแสดงว่าเครื่อง compute-node ใดบ้างที่ทำงานอยู่และมี workload เป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อทำการ Redirect ออกมาเป็นไฟล์ด้วยคำสั่ง $ cluster-frok uptime > output และทำการโหลดไฟล์มายังเครื่องด้วยโปรแกรมจะได้ไฟล์ที่มีข้อมูลดังนี้

compute-0-14: down
compute-0-17: 21:04:52 up 30 days, 12:14, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

compute-0-20: 21:04:52 up 30 days, 12:15, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

compute-0-28: down
compute-0-29: 21:04:55 up 30 days, 12:14, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

compute-0-30: 21:04:55 up 30 days, 12:15, 0 users, load average: 0.15, 0.08, 0.01

compute-0-31: 21:04:56 up 30 days, 12:15, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

compute-0-32: down

MPI Programming

1. คัดลอกโฟลเดอร์ของไฟล์โปรแกรม MPI ตัวอย่างโดยใช้คำสั่ง $ cp -r /opt/mpich/gnu/examples /home/cs4270904/examples ทำการคอมไพล์โปรแกรม cpi.c ด้วยคำสั่ง $ mpicc cpi.c –o cpi โดยจะได้ executable file ชื่อว่า cpi

2. ออกคำสั่ง $ lamboot เพื่อสร้าง LAM runtime system และออกคำสั่ง $ lamnodes เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องใดอยู่ใน LAM runtime system ซึ่งควรจะมีเพียงเครื่องเดียว เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดเครื่องอื่นเพิ่มเติม

3. รันโปรแกรม cpi ด้วยคำสั่ง $ mpirun –np 1 cpi โดยที่ –np1 หมายถึงให้รันโปรแกรมโดยใช้ 1 โพรเซส จะได้ผลลัพท์คือ

ทดสอบด้วยการเพิ่มจำนวนโพรเซสที่ใช้รันเป็น 4 และ 8 ตามลำดับ

โปรแกรม cpi ทำหน้าที่หาค่า Pi ซึ่งจากการทดสอบพบว่ายิ่งเพิ่มจำนวนโพรเซสก็จะใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังกำหนดให้ประมวลผลบนเครื่องเดียว และยิ่งเพิ่มจำนวนโพรเซสก็จะยิ่งได้ค่า Pi ที่แม่นยำขึ้น (Error ลดน้อยลง)

4. และเมื่อทดสอบการใช้งานแล้วให้ออกคำสั่ง $ lamhalt เพื่อปิด LAM runtime system

5. เพื่อที่จะรันโปรแกรมด้วยการใช้เครื่องหลายเครื่องช่วยกันประมวลผล จะต้องทำการสร้าง hostfile ที่จะระบุชื่อของเครื่องทั้งหมดที่จะใช้งาน (ดูเครื่องที่ปัจจุบันสามารถใช้งานได้จากคำสั่ง cluster-fork uptime) ซึ่งในที่นี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า machine จะเปิดระบบ LAM runtime system ใหม่โดยใช้คำสั่ง $ lamboot machines เพื่อให้เริ่มต้นการทำงานโดยมีเครื่องภายในไฟล์ machines เป็นเครื่อง cluster ที่จะร่วมกันทำงาน ไฟล์ machine ที่ใช้ เป็นดังนี้

hpccluster
compute-0-17
compute-0-20
compute-0-29
compute-0-30
compute-0-31

6. จากนั้นใช้คำสั่ง $ lamnodes เพื่อดูเครื่องทั้งหมดที่ทำงานอยู่

7. ทดสอบการรันโปรแกรม cpi อีกครั้ง ซึ่งแตกต่างจากเดิมในส่วนที่ครั้งนี้จะใช้เครื่องหลายเครื่องช่วยในการประมวลผลโดยออกคำสั่งคือ $ mpirun n1-5 –np 4 cpi ซึ่งหมายถึงให้ใช้เครื่อง n1 ถึง n5 ในการประมวลผล (ไม่ใช้เครื่อง hpscluster เป็น front node) และใช้โพรเซสจำนวนทั้งหมด 4 โพรเซส ได้ผลลัพท์คือ

และทดลองใช้ 8 โพรเซส

ผลลัพธ์ที่ได้คือทั้งการใช้ 4 และ 8 โพรเซสบนเครื่องที่มีจำนวนมากขึ้นจะทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น

8. คัดลอกโปรแกรม Master/slave จากเว็บ http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/tutorial/mpiexmpl/src2/io/C/main.html และเซฟไฟล์ด้วยชื่อ io.c จากนั้นทำการอัพโหลดขึ้นไปยังเครื่อง Server โดยโปรแกรมนี้มีการทำงานคือจะส่งข้อความจากโพรเซสที่เป็น Slave มายังโพรเซสที่เป็น Master และทำการแสดงผลออกทางหน้าจอ

9. คอมไพล์โปรแกรมด้วยคำสั่ง $ mpicc io.c –o io และทดสอบรันด้วยการใช้ 4 โพรเซส ซึ่งจะมีโพรเซสที่เป็น Master 1 โพรเซส และ Slave อีก 3 โพรเซส

Categories: Parallel Programming Tags: , ,

Assignment 3 (CS427) – Game of Life

February 3, 2010 Leave a comment

1. โปรแกรม Game of Life ที่เป็นการทำงานแบบ Sequential จำเป็นจะต้องมีอาร์เรย์จำนวน 2 ชุดในการเก็บข้อมูลของเวลาที่ต่างกันในการทำงาน และใช้ Pointer ในการสลับอาร์เรย์เพื่อประมวลผล

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define MAX_WIDTH 1000

FILE *f;
char board1[MAX_WIDTH * MAX_WIDTH];
char board2[MAX_WIDTH * MAX_WIDTH];
char *currentBoard;
char *pastBoard;
int maxx, maxy;

void init();              	    /* initial board */
void rand_init_pop(int rand_size);   	/* initial population */
int in_bound(int i, int j);
int neighbor_num(int i, int j);
void process();
void print_board();
void write_to_file();

int main(){
   int i, t = 10;
   int randnum = 0;

   printf("Enter board width : ");
   scanf("%d", &maxx);
   printf("Enter board height : ");
   scanf("%d", &maxy);
   printf("Enter number of random population : ");
   scanf("%d", &randnum);
   printf("Enter time step : ");
   scanf("%d", &t);

   pastBoard = board1;
   currentBoard = board2;

   init();
   rand_init_pop(randnum);

   f = fopen("sequential_board.txt", "w");

   for(i=0;i<t;i++){
     fprintf(f, "t = %d\n", i);
     write_to_file();
     process();
   }
   fprintf(f, "t = %d\n", i);
   write_to_file();

   fclose(f);

   return 0;
}
void init(){
   int i, j;
   for(i=0;i<maxy;i++) for(j=0;j<maxx;j++)
     board1[i * maxx + j] = board2[i * maxx + j] = 'O';
}
void rand_init_pop(int rand_size){
   int i, x, y;
   srand( time(0));

   for(i=0;i<rand_size;i++){
     y = rand() % maxy;
     x = rand() % maxx;
     if(pastBoard[y * maxx + x] == 'X') i--;
     else pastBoard[y * maxx + x] = 'X';
   }
}
int in_bound(int i, int j){
   if(i<0 || j=maxy || j>=maxy)  return 0;
   else                  return 1;
}
int neighbor_num(int i, int j){
   int num = 0;
   if( in_bound(i-1,j-1) && pastBoard[(i-1) * maxx + (j-1)]=='X' ) num++;
   if( in_bound(i-1, j ) && pastBoard[(i-1) * maxx + ( j )]=='X' ) num++;
   if( in_bound( i ,j-1) && pastBoard[( i ) * maxx + (j-1)]=='X' ) num++;
   if( in_bound(i+1,j+1) && pastBoard[(i+1) * maxx + (j+1)]=='X' ) num++;
   if( in_bound(i+1, j ) && pastBoard[(i+1) * maxx + ( j )]=='X' ) num++;
   if( in_bound( i ,j+1) && pastBoard[( i ) * maxx + (j+1)]=='X' ) num++;
   if( in_bound(i+1,j-1) && pastBoard[(i+1) * maxx + (j-1)]=='X' ) num++;
   if( in_bound(i-1,j+1) && pastBoard[(i-1) * maxx + (j+1)]=='X' ) num++;
   return num;
}
void process(){
   int i,j;
   char* tmp;

   for(i=0;i<maxy;i++){
     for(j=0;j<maxx;j++){
        //For a space that is 'populated'
        if(pastBoard[i * maxx + j]=='X'){
          //Each cell with one or no neighbors dies, as if by loneliness.
          if(neighbor_num(i,j) <= 1) currentBoard[i * maxx + j] = 'O';
          //Each cell with two or three neighbors survives.
          else if(neighbor_num(i,j) <= 3) currentBoard[i * maxx + j] = 'X';
          // Each cell with four or more neighbors dies, as if by overpopulation.
          else currentBoard[i * maxx + j] = 'O';
        }
        //For a space that is 'empty' or 'unpopulated'
        else{
          // Each cell with three neighbors becomes populated.
          if(neighbor_num(i,j) == 3) currentBoard[i * maxx + j] = 'X';
          else currentBoard[i * maxx + j] = 'O';
        }
     }
   }
   tmp = pastBoard;
   pastBoard = currentBoard;
   currentBoard = tmp;
}
void write_to_file(){
   int i, j;
   for(i=0;i<maxy;i++){
     for(j=0;j<maxx;j++){
        if(pastBoard[i * maxx + j]=='X')  fprintf(f, "1”);
        else                fprintf(f, "0”);
     }
     fprintf(f, "\n");
   }
   fprintf(f, "\n");
}

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม โปรแกรมจะให้ใส่ข้อมูลขนาดความกว้าง และความสูงของตารางที่จะใช้ จากนั้นจะถามถึงจำนวน Cell ที่มีชีวิตเริ่มต้นที่ต้องการกำหนด โดยจะมีตำแหน่งแบบสุ่ม และสุดท้ายจะถามถึง จำนวนหน่วยเวลาที่ต้องการทำการ Simulation เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วโปรแกรมจะทำงาน และเขียนข้อมูลของตารางในแต่ละช่วงเวลาไปยังไฟล์ที่ชื่อ “sequential_board.txt”


2. การทำงานของโปรแกรม Game of Life บนจีพียู ใน 1 time step จะต้องเข้าถึงหน่วยความจำเฉลี่ยประมาณ 8 ครั้งต่อ 1 เทรด ดังนั้นเพื่อให้มีความรวดเร็วในการทำงาน จะต้องทำการคัดลอดข้อมูลจาก Global Memory มายัง Shared Memory ก่อน เพื่อให้เข้าถึงหน่วยความจำได้เร็วขึ้น โดยวิธีที่ใช้คือการแบ่งการทำงานออกเป็นเทรดบล็อคโดยที่ในตอนเริ่มต้นการทำงาน แต่ละเทรดบล็อคจะต้องคัดลอกข้อมูลในส่วนของ cell ที่มีพื้นที่ติดกันกับพื้นที่ที่เทรดบล็อคนั้นรับผิดชอบมาด้วย แต่ในการเขียนข้อมูลจะเขียนข้อมูลลงใน Global Memory ในช่องที่เทรดบล็อคนั้นรับผิดชอบเท่านั้น

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#define MAX_WIDTH 500
#define TILE_WIDTH 16
#define TY threadIdx.y
#define TX threadIdx.x

void rand_init_pop(int *board, int maxx, int maxy, int rand_size);
void write_to_file(FILE *f, int *board, int maxx, int maxy);

__global__ void process(int *board, int maxx, int maxy);

int main(){
   int *board, *d_board, i, t;
   int maxx, maxy, size, randnum;
   FILE *f;

   printf("Enter board width : ");
   scanf("%d", &maxx);
   printf("Enter board height : ");
   scanf("%d", &maxy);
   printf("Enter number of random population : ");
   scanf("%d", &randnum);
   printf("Enter time step : ");
   scanf("%d", &t);
   size = sizeof(int) * maxx * maxy;

   f = fopen("cuda_board.txt", "w");

   board = (int*)malloc(size);
   cudaMalloc((void**)&d_board, size);
   rand_init_pop(board, maxx, maxy, randnum);

   dim3 blockDim(TILE_WIDTH+2, TILE_WIDTH+2);
   dim3 gridDim(ceil(maxy*1.0/TILE_WIDTH), ceil(maxx*1.0/TILE_WIDTH));

   cudaMemcpy(d_board, board, size, cudaMemcpyHostToDevice);

   for(i=0;i<t;i++){
     fprintf(f, "t = %d\n", i);
     write_to_file(f, board, maxx, maxy);

     process<<>>(d_board, maxx, maxy);
     cudaMemcpy(board, d_board, size, cudaMemcpyDeviceToHost);
   }
   fprintf(f, "t = %d\n", i);
   write_to_file(f, board, maxx, maxy);

   fclose(f);
   free(board);
   cudaFree(d_board);

   return 0;
}

void init(int *board, int maxx, int maxy){
   int i, j;
   for(i=0;i<maxy;i++) for(j=0;j<maxx;j++)
     board[i * maxx + j] = 0;
}
void rand_init_pop(int *board, int maxx, int maxy, int rand_size){
   int i, x, y;
   srand( time(0));
   init(board, maxx, maxy);

   for(i=0;i<rand_size;i++){
     y = rand() % maxy;
     x = rand() % maxx;
     if(board[y * maxx + x] == 1) i--;
     else board[y * maxx + x] = 1;
   }
}
void write_to_file(FILE *f, int *board, int maxx, int maxy){
   for(int i=0;i<maxy;i++){
     for(int j=0;j<maxx;j++)
        fprintf(f, "%d", board[i * maxx + j]);
     fprintf(f, "\n");
   }
   fprintf(f, "\n");
}

__global__ void process(int *board, int maxx, int maxy){
   __shared__ int sboard[TILE_WIDTH+2][TILE_WIDTH+2];

   int i = (blockIdx.x * TILE_WIDTH) + TX - 1;
   int j = (blockIdx.y * TILE_WIDTH) + TY - 1;

   if(i<=maxy && j=0 && j>=0 && i<maxy && j0 && TX0 && TY<TILE_WIDTH){
     int n = 0;
     n += sboard[TY+1][TX+1];
     n += sboard[TY+1][TX-1];
     n += sboard[TY-1][TX-1];
     n += sboard[TY-1][TX+1];
     n += sboard[TY+1][ TX ];
     n += sboard[ TY ][TX+1];
     n += sboard[ TY ][TX-1];
     n += sboard[TY-1][ TX ];

     if(sboard[TY][TX]==1 && n!=2 && n!=3)
        board[boardidx] = 0;
     else if(sboard[TY][TX]==0 && n==3)
        board[boardidx] = 1;
     }
   }
}

เมื่อรันโปรแกรม โปรแกรมจะถามข้อมูลเช่นเดียวกับโปรแกรม Sequential แต่ข้อมูลจะเขียนลงไปที่ไฟล์ที่มีชื่อว่า “cuda_board.txt”

สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมได้ที่ด้านล่าง
GameOfLife.c
GameOfLifeCUDA.cu